Aporty do spółki: Jak prawidłowo zwiększyć kapitał?

Aporty do spółki: Jak prawidłowo zwiększyć kapitał?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj16.02.2024 | 8 min.

Aport do spółki to jedna z metod na podniesienie kapitału zakładowego firmy. Pozwala na wniesienie do spółki składników majątkowych zamiast gotówki. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje nowe aktywa bez angażowania środków finansowych. Jednak aby prawidłowo przeprowadzić ten proces, trzeba znać zasady i wymagania formalne. W artykule wyjaśnimy, jak zgodnie z prawem zwiększyć kapitał spółki poprzez aport.

Kluczowe wnioski:
 • Aportem można wnieść do spółki różne składniki majątkowe, ale wymagają one wyceny.
 • Procedura podwyższenia kapitału aportem jest ściśle określona przez prawo.
 • Aport musi zostać prawidłowo opisany w uchwale i umowie spółki.
 • Należy powołać biegłego w celu wyceny wartości aportu.
 • Podwyższenie kapitału trzeba zgłosić we właściwym rejestrze.

Jak dokapitalizować spółkę aportem?

Aport jest szczególną formą podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Polega na wniesieniu do spółki składników majątkowych zamiast gotówki. Dzięki temu firma może pozyskać nowe aktywa potrzebne do rozwoju, nie angażując środków finansowych.

Aby dokapitalizować spółkę aportem, należy podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. W uchwale określa się wartość nominalną nowych udziałów lub akcji, liczbę i rodzaj wnoszonych aportów oraz osoby, które obejmą nowe udziały. Następnie sporządza się umowę o wniesieniu aportu.

Kluczowe jest prawidłowe wycenienie i opisanie przedmiotu aportu, aby nie narazić się na zarzut pokrzywdzenia wierzycieli. Dlatego zwykle zleca się to biegłemu rewidentowi. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, nowe udziały zostają przyznane wnoszącym aporty wspólnikom.

Wymagane dokumenty

Aby przeprowadzić dokapitalizowanie spółki aportem, potrzebne są następujące dokumenty:

 • uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 • umowa o wniesieniu aportu z opisem i wyceną przedmiotu wkładu,
 • opinia biegłego rewidenta wyceniająca aport,
 • akt notarialny zawierający zmianę umowy spółki,
 • wniosek do KRS o rejestrację zmian.

Wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnika, który upewni się, że cała procedura przebiega zgodnie z literą prawa.

Jakie czynności poprzedzają wniesienie aportu?

Aport do spółki to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia wielu warunków. Zanim zostanie on wniesiony, należy dokonać szeregu czynności przygotowawczych.

Przede wszystkim konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez aport. Powinna ona dokładnie określać przedmiot i wartość wkładu, liczbę obejmowanych w zamian udziałów lub akcji oraz osoby, które je obejmą.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie przez wszystkich wspólników umowy określającej szczegółowe warunki wniesienia aportu. Musi się w niej znaleźć dokładny opis składników majątkowych przeznaczonych na pokrycie podwyższonego kapitału.

Niezbędne jest również zlecenie wyceny aportu przez profesjonalnego rzeczoznawcę, aby określić jego rzeczywistą wartość rynkową. Ma to kluczowe znaczenie dla prawidłowości całej procedury.

Badanie planowanego aportu

Przed wniesieniem aportu zarząd musi zbadać, czy nie został on przeszacowany. Sprawdza się wówczas tytuł własności, stan techniczny i zdolność do wykorzystania w działalności spółki. Może też zażądać dodatkowych dokumentów od wspólnika wnoszącego aport.

Czytaj więcej:Kredyt hipoteczny: Czy współwłaściciel może zaciągnąć?

Jakie skutki niesie aportowe podwyższenie kapitału?

Aportowe podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą szereg konsekwencji dla spółki.

Po pierwsze, spółka zyskuje nowe aktywa potrzebne do rozwoju, nie wydając na nie gotówki. Mogą to być różne składniki majątku, np. nieruchomości, maszyny, licencje czy patenty.

Po drugie, zwiększa się wartość kapitału zakładowego firmy, co pozytywnie wpływa na jej wiarygodność i zdolność kredytową. Umacnia to pozycję spółki na rynku.

Z drugiej strony, rozwadnia się udział dotychczasowych wspólników w zyskach spółki. Muszą się oni liczyć z mniejszym wpływem na podejmowane decyzje.

Co więcej, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga spełnienia wielu formalności i poniesienia kosztów (aktu notarialnego, opłat sądowych itp.).

Mimo to zalety zwykle przeważają. Dlatego dokapitalizowanie spółki aportem jest często wykorzystywaną formą pozyskania nowych zasobów niezbędnych do rozwoju biznesu.

Wpływ na wspólników i wierzycieli

Aportowe podwyższenie kapitału zakładowego wpływa również na sytuację wspólników i wierzycieli spółki.

Wspólnicy zyskują nowe udziały/akcje w zamian za wniesiony aport. Jednak ich łączny procentowy udział w spółce zmniejsza się. Wierzyciele natomiast zyskują większe bezpieczeństwo, gdyż rośnie majątek firmy.

Co firmie daje zwiększenie kapitału zakładowego?

Aporty do spółki: Jak prawidłowo zwiększyć kapitał?

Podstawową korzyścią z podwyższenia kapitału zakładowego jest wzmocnienie bazy majątkowej spółki. Dzięki temu może ona zwiększyć skalę działalności, inwestować w rozwój lub spłacić zadłużenie.

Wyższy kapitał zakładowy oznacza także większą wiarygodność firmy w oczach kontrahentów i instytucji finansowych. Łatwiej uzyskać kredyt, pożyczkę czy leasing.

Aport pozwala uniknąć obciążenia budżetu spółki, gdyż podwyższenie kapitału nie wymaga zaangażowania gotówki. Zamiast tego wykorzystuje się aktywa, którymi spółka i tak zamierzała dysponować.

Co więcej, spółka unika konieczności spłaty kredytu wraz z odsetkami. Zyskuje nowe możliwości rozwoju bez ponoszenia ryzyka niewypłacalności.

Inne zalety podwyższenia kapitału

Oprócz umocnienia bazy majątkowej, wzrost kapitału zakładowego daje też inne korzyści, takie jak:

 • poprawa płynności finansowej,
 • możliwość pozyskania inwestora lub wspólnika branżowego,
 • zwiększenie sumy bilansowej.

Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na dokapitalizowanie, aby uzyskać impuls rozwojowy bez nadmiernego ryzyka.

Jak dokonać prawidłowej wyceny aportu?

Kluczowym elementem przy wnoszeniu aportu jest jego rzetelna wycena. Ma to fundamentalne znaczenie dla prawidłowości całego procesu podwyższania kapitału zakładowego.

Wyceny aportu dokonuje niezależny biegły rewident. Musi on określić rzeczywistą wartość rynkową składników majątkowych w dniu wniesienia wkładu. Stosuje przy tym specjalistyczne metody.

W przypadku nieruchomości szacuje się wartość gruntu i znajdujących się na nim obiektów. Przy maszynach i urządzeniach bierze się pod uwagę parametry techniczne i stopień zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje czy patenty, wycenia się na podstawie cen rynkowych. Jeśli brak danych porównawczych, stosuje się metodę dochodową lub kosztową.

Istotne jest, aby wycena odzwierciedlała realną wartość aportu. Zaniżenie prowadzi do pokrzywdzenia wspólników i wierzycieli, a zawyżenie narazi spółkę na odpowiedzialność.

Zasady wyceny aportu

Oto kluczowe zasady, którymi powinien kierować się rzeczoznawca:

 • aport wycenia się według wartości rynkowej z dnia wniesienia,
 • przy wycenie bierze się pod uwagę aktualny stan techniczny i stopień zużycia,
 • stosuje się podejście oparte na danych porównawczych, jeśli to możliwe,
 • metody wyceny muszą być adekwatne do rodzaju aportu.

Wycena aportu jest kluczowym ogniwem całego procesu. Od jej rzetelności zależy powodzenie dokapitalizowania spółki.

Jakie dokumenty są potrzebne do podwyższenia kapitału?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów. Są one niezbędne, aby przeprowadzić ten proces zgodnie z literą prawa.

Pierwszym krokiem jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Powinna ona precyzyjnie określać sposób i warunki podwyższenia kapitału.

Następnie wszyscy wspólnicy muszą zawrzeć umowę określającą szczegóły dotyczące aportu. Opisuje ona rodzaj i wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych przez każdego wspólnika.

Kolejnym dokumentem jest wycena aportu dokonana przez niezależnego biegłego rewidenta. Stanowi ona załącznik do umowy spółki.

Całość zmian w umowie spółki dokonuje się przez sporządzenie aktu notarialnego. Na tej podstawie składa się wniosek do KRS o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

Po zarejestrowaniu zmian, spółka otrzymuje nowy wypis z KRS, potwierdzający wzrost wysokości kapitału zakładowego.

Wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnika, który sprawdzi kompletność dokumentacji i zgodność z przepisami prawa. Pozwoli to uniknąć błędów formalnych w tym skomplikowanym procesie.

Podsumowanie

Aport jest dobrą metodą na dokapitalizowanie spółki bez angażowania gotówki. Pozwala wnieść do firmy konkretne składniki majątkowe, np. maszyny czy nieruchomości. Jednak aby prawidłowo przeprowadzić ten proces, trzeba dopełnić wymogów formalnych i sporządzić potrzebne dokumenty, jak uchwała wspólników czy wycena aportu. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który upewni się, że cała procedura jest zgodna z literą prawa. Dzięki temu aportowe podwyższenie kapitału zakładowego przyniesie korzyści spółce.

Podwyższenie kapitału zakładowego za pomocą aportu to skomplikowany proces. Wymaga on zachowania określonej procedury, sporządzenia niezbędnych dokumentów i opłacenia kosztów sądowych. Jednak w efekcie pozwala wzmocnić bazę majątkową spółki i daje szansę na dalszy, bezpieczny rozwój biznesu.

Najczęstsze pytania

Aportem można wnieść różnego rodzaju aktywa, zarówno materialne, jak i niematerialne. Najczęściej są to nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, zapasy magazynowe, licencje, patenty, prawa autorskie. Ważne, aby miały rzeczywistą wartość gospodarczą dla spółki.

Nowe udziały w zamian za aport mogą objąć zarówno dotychczasowi wspólnicy spółki, jak i nowe osoby. Wszystko zależy od decyzji obecnych udziałowców, którzy w uchwale określają, kto ma prawo do objęcia nowych udziałów.

Aby przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego, potrzebne są: uchwała wspólników, umowa aportowa, opinia biegłego wyceniająca aport, akt notarialny ze zmianami w umowie spółki, wniosek do KRS o rejestrację zmian.

Za wycenę aportu, sporządzenie aktu notarialnego i opłaty sądowe odpowiada spółka. Ewentualne koszty przeniesienia prawa własności aportu ponosi wspólnik wnoszący wkład. Spółka nie może ponosić takich kosztów.

Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego aportem i rejestracja zmian w KRS trwa zwykle od 2 do 4 tygodni. Cały proces może jednak zająć dłużej, jeśli pojawią się dodatkowe komplikacje czy wymogi ze strony sądu rejestrowego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły