Jak przygotować umowę o dzieło: Kluczowe informacje

Jak przygotować umowę o dzieło: Kluczowe informacje
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj20.02.2024 | 6 min.

Dane do umowy o dzieło są kluczowym elementem prawidłowo sporządzonej umowy. Warto poświęcić czas na zebranie wszystkich wymaganych informacji, aby uniknąć problemów w przyszłości. W tym artykule dowiesz się, jakie dane muszą znaleźć się w umowie o dzieło, aby była ważna i chroniła interesy obu stron.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa o dzieło wymaga podania danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych stron.
 • Należy dokładnie określić przedmiot umowy, zakres prac i termin ich wykonania.
 • Warto określić sposób potwierdzenia wykonania dzieła i warunki wypłaty wynagrodzenia.
 • Dobrze jest też ustalić kwestię praw autorskich i poufności powstałego dzieła.
 • Wskazanie osób do kontaktu ułatwi komunikację i rozwiązywanie problemów.

Zawarcie umowy o dzieło

Zawarcie umowy o dzieło następuje poprzez złożenie oświadczeń woli przez obie strony. Oświadczenia te mogą być złożone w dowolnej formie, najczęściej jednak umowę sporządza się na piśmie. Pisemna forma chroni interesy obu stron i ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń. Nie jest jednak wymagana do jej ważności.

Przy zawieraniu umowy o dzieło należy pamiętać o podaniu wszystkich danych stron: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL lub NIP, jeśli strona taki posiada. Dane te są niezbędne do prawidłowej identyfikacji osób zawierających umowę.

Podpisanie i wejście w życie

Aby umowa weszła w życie, konieczne jest jej podpisanie przez obie strony. Podpis powinien być własnoręczny lub złożony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Umowa o dzieło zaczyna obowiązywać od momentu jej podpisania, chyba że strony ustaliły późniejszy termin wejścia w życie.

Dobrą praktyką jest sporządzenie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ułatwia to późniejsze powoływanie się na jej postanowienia oraz ewentualne dochodzenie roszczeń.

Zasady zawierania umów o dzieło

Umowę o dzieło można zawrzeć z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną. Nie można natomiast zawrzeć umowy z samym sobą. Przy zawieraniu umowy o dzieło obowiązują ogólne zasady zawierania umów przewidziane w Kodeksie cywilnym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przedmiot zobowiązania i termin jego wykonania. Powinien on być konkretny i precyzyjnie opisany w treści umowy. Należy dokładnie określić:

 • co dokładnie ma być wykonane,
 • w jakim terminie,
 • w jaki sposób ma nastąpić odbiór dzieła.

Dobrze jest również szczegółowo opisać prawa autorskie do powstałego dzieła. Pozwoli to uniknąć nieporozumień przy późniejszym korzystaniu z efektów pracy wykonawcy.

Czytaj więcej:Kredyt hipoteczny: Czy współwłaściciel może zaciągnąć?

Ograniczenia umów o dzieło

Umowę o dzieło można zawrzeć tylko na określone zadanie, konkretne dzieło. Nie może ona dotyczyć powtarzalnych czynności, ciągłego świadczenia usług, czy też nieokreślonych z góry prac. Przedmiot umowy musi zostać precyzyjnie określony i wyczerpać całość zobowiązania wykonawcy.

Kolejnym ograniczeniem jest możliwość zawierania wielu umów o dzieło z tym samym podmiotem. W pewnych sytuacjach umowy takie mogą być traktowane jak stosunek pracy, co niesie za sobą skutki finansowe dla obu stron. Dlatego też nie należy nadużywać konstrukcji umowy o dzieło przy wykonywaniu prac o charakterze ciągłym i powtarzalnym.

Umowa o dzieło powinna być jednorazowym rozwiązaniem na konkretnie zdefiniowane zadanie, a nie stałą formą zatrudnienia.

Wymagane dane do umowy o dzieło

Jak przygotować umowę o dzieło: Kluczowe informacje

Podstawowymi danymi do umowy o dzieło, jakie należy podać przy jej zawieraniu są:

1. Dane osobowe stron umowy Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP
2. Przedmiot umowy Dokładny i szczegółowy opis zleconego do wykonania dzieła
3. Termin realizacji Data rozpoczęcia i zakończenia prac lub ostateczny termin oddania dzieła

Warto również określić wysokość wynagrodzenia i warunki jego wypłaty, sposób potwierdzenia wykonania dzieła, kwestię przeniesienia praw autorskich oraz dane osób do kontaktu w razie pytań lub problemów.

Prawa i obowiązki stron umowy o dzieło

Z umowy o dzieło wynikają prawa i obowiązki dla obu jej stron. Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy przede wszystkim odbiór dzieła (jeśli został przewidziany) oraz zapłata umówionego wynagrodzenia. Wykonawca ma natomiast obowiązek wykonać dzieło zgodnie z umową, z zasadami wiedzy i z należytą starannością.

Istotnym prawem, jakie przysługuje wykonawcy, są prawa autorskie do powstałego w wyniku realizacji umowy utworu. Prawa te podlegają jednak ograniczeniom na rzecz zamawiającego, jeśli wynika to z umowy lub z przeznaczenia dzieła.

Strony powinny współdziałać przy realizacji umowy w celu należytego wykonania dzieła. Mogą na przykład ustalić harmonogram prac, sposób kontaktu i konsultacji w razie pytań lub wątpliwości.

Zakończenie umowy o dzieło

Umowa o dzieło wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu zobowiązania, czyli oddania dzieła w umówionym terminie. Może również wygasnąć na skutek odstąpienia od umowy z ważnych powodów (na przykład niezgodne z umową wykonywanie dzieła) lub w wyniku rozwiązania za porozumieniem stron.

Po zakończeniu umowy warto potwierdzić na piśmie jej należyte wykonanie. Ułatwi to późniejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń i uniknięcie sporów. Dobrą praktyką jest też wzajemne rozliczenie się stron, zwłaszcza zwrot przekazanych sobie rzeczy i danych wykorzystanych przy realizacji umowy.

Podsumowanie

Umowa o dzieło to często spotykana w obrocie gospodarczym konstrukcja prawna. Aby jednak skutecznie chroniła interesy stron, musi zawierać wszystkie niezbędne dane, w tym przede wszystkim dokładne określenie zlecanego do wykonania dzieła. W artykule przedstawiono jakie dane do umowy o dzieło są wymagane, aby była ważna i wykonalna. Omówiono także ogólne zasady jej zawierania, prawa i obowiązki stron oraz sposoby zakończenia.

Mając świadomość kluczowych elementów i wymogów związanych z umową o dzieło, łatwiej przygotować poprawną treść i uniknąć błędów czy niedomówień. Pozwoli to zaoszczędzić czas i ewentualne koszty związane ze sporami lub dochodzeniem niezrealizowanych zobowiązań. Warto więc poświęcić chwilę, by zapoznać się z najważniejszymi zasadami w tym temacie.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły