Zwrot podatku dla emerytów: Kiedy i jakie są zasady?

Zwrot podatku dla emerytów: Kiedy i jakie są zasady?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj22.02.2024 | 13 min.

Kiedy zwrot podatku dla emerytów - to pytanie, które zadaje sobie wielu seniorów w Polsce. Emeryci i renciści mogą bowiem ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W artykule wyjaśnimy, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytom zwrot podatku. Omówimy krok po kroku, jakie są warunki, kto może się ubiegać o zwrot, gdzie i jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty są potrzebne. Podamy również przykładowe wyliczenie, ile może wynieść zwrot podatku dla emerytów.

Kluczowe wnioski:
 • Zwrot podatku przysługuje emerytom i rencistom, którzy pobierają niskie świadczenia.
 • Wniosek o zwrot podatku należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego.
 • Do wniosku trzeba dołączyć m.in. PIT-40A oraz dokumenty potwierdzające wysokość emerytury.
 • Kwota zwrotu podatku zależy od wysokości emerytury i pobranych zaliczek na podatek.
 • Zwrot podatku dla emerytów wynosi zwykle od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Kiedy zwrot podatku dla emerytów

Emeryci i renciści w Polsce mają prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Prawo do zwrotu podatku przysługuje osobom pobierającym niskie świadczenia emerytalno-rentowe, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Zwrot podatku dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a dokładniej - nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy potrącanych co miesiąc z emerytury lub renty.

Zwrot nadpłaconego podatku wynika z tego, że zaliczki na podatek PIT są potrącane "z góry" co miesiąc od brutto emerytury. Tymczasem po zsumowaniu rocznych dochodów i odliczeniu kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodu, może okazać się, że podatek należny od emeryta jest niższy, niż suma miesięcznych zaliczek pobranych przez organ rentowy.

Kiedy następuje zwrot podatku dla emerytów?

Zwrot pobranych nadmiernie zaliczek na podatek dochodowy od emerytur i rent następuje po zakończeniu roku podatkowego, w którym zaliczki te zostały pobrane. W praktyce oznacza to, że zwroty podatku dla emerytów wypłacane są zazwyczaj w okresie od kwietnia do lipca następnego roku.

Aby uzyskać zwrot podatku, emeryci muszą złożyć zeznanie podatkowe PIT-40A do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku. W zeznaniu wykazują swoje roczne dochody i należny podatek. Urząd skarbowy po weryfikacji zeznania wypłaca ewentualny zwrot podatku na konto podatnika.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zwrot podatku

Aby emeryt lub rencista mógł otrzymać zwrot nadpłaconego podatku PIT, musi spełnić kilka warunków:

 • Osiągać przychody z emerytury lub renty mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, czyli do kwoty 85 528 zł w 2022 r. (kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł).
 • Mieć zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną co miesiąc przez organ rentowy.
 • Złożyć zeznanie podatkowe PIT-40A do 30 kwietnia następnego roku do urzędu skarbowego.
 • Wykazać nadpłatę podatku w zeznaniu podatkowym.

Spełnienie tych warunków uprawnia emeryta lub rencistę do ubiegania się o zwrot nadpłaconej kwoty podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że zeznanie PIT-40A trzeba składać co roku, jeśli chce się uzyskać zwrot podatku za dany rok podatkowy.

Czytaj więcej:Zwroty podatkowe w Słupsku: Co warto wiedzieć?

Kto może ubiegać się o zwrot podatku dla emerytów

O zwrot nadpłaconego podatku dochodowego mogą się ubiegać:

 • Emeryci pobierający emeryturę z ZUS lub KRUS
 • Renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS
 • Osoby pobierające renty rodzinne po zmarłym małżonku lub rodzicu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi otrzymujący rentę inwalidzką

Natomiast emeryci mundurowi (np. z MSWiA, SW, SG), którzy pobierają emerytury ze służb mundurowych - nie mogą ubiegać się o zwrot podatku. Ich emerytury są bowiem opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie podlegają podatkowi od osób fizycznych.

Dodatkowo o zwrot podatku od emerytury lub renty nie mogą starać się osoby, które:

 • Osiągają dochody z emerytury lub renty powyżej 85 528 zł rocznie
 • Nie pobierają zaliczek na podatek od organu rentowego
 • Nie złożyły zeznania podatkowego PIT-40A w terminie

Tylko emeryci i renciści, spełniający ww. kryteria mogą liczyć na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku po zakończeniu roku podatkowego.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zwrot podatku dla emerytów

Zwrot podatku dla emerytów: Kiedy i jakie są zasady?

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od emerytury lub renty, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-40A do właściwego urzędu skarbowego. Właściwy urząd skarbowy to ten, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (emeryta lub rencisty) na dzień składania zeznania.

Zeznanie podatkowe PIT-40A można złożyć:

 • Osobiście lub pocztą tradycyjną - w formie papierowej
 • Online przez e-deklaracje na stronie podatki.gov.pl - z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego

Termin na złożenie PIT-40A upływa 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. W 2023 roku zeznanie za 2022 należy złożyć do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę.

Jak wypełnić PIT-40A?

W formularzu PIT-40A podatnik wykazuje łączne dochody uzyskane w roku podatkowym wyłącznie z emerytur i rent (pozycja 29). Następnie odlicza kwotę wolną od podatku (30 000 zł) oraz koszty uzyskania przychodu (w wysokości 20% sumy przychodów, ale nie więcej niż 3 000 zł). To pozwala obliczyć podstawę opodatkowania i należny podatek dochodowy.

Podatnik wpisuje także sumę zaliczek na podatek pobranych przez organ rentowy w ciągu roku (poz. 51). Jeśli należny podatek jest mniejszy od sumy zaliczek - urząd skarbowy zwróci różnicę na konto podatnika.

Jakie dokumenty potrzebne są do zwrotu podatku dla emerytów

Do zeznania podatkowego PIT-40A należy dołączyć następujące dokumenty, które potwierdzą kwoty wykazane w zeznaniu:

 • Informacja o wysokości osiągniętego dochodu i pobranych zaliczkach na podatek - PIT-40A
 • Decyzja organu rentowego o przyznaniu/waloryzacji świadczenia
 • Dowód osobisty

Konieczne jest załączenie oryginału PIT-40A, ponieważ zawiera on niezbędne dane o dochodach i podatku emeryta. Pozostałe dokumenty można złożyć w kopiach. W przypadku składania PIT-40A online przez e-deklaracje, nie trzeba wysyłać żadnych załączników.

Ile wynosi zwrot podatku dla emerytów - wyliczenie kwoty

Wysokość zwrotu podatku dla emerytów zależy od:

 • kwoty otrzymywanej emerytury lub renty,
 • wysokości zaliczek na podatek pobranych przez ZUS,
 • kwoty wolnej od podatku - w 2022 r. wynosi 30 000 zł.

Przykładowe wyliczenie zwrotu podatku dla emeryta otrzymującego minimalną emeryturę w 2022 r. na poziomie 1338,44 zł brutto miesięcznie (16 061,28 zł brutto rocznie):

Roczny przychód (emerytura brutto) 16 061,28 zł
Koszty uzyskania przychodu (20% z 16 061,28 zł) 3 212,26 zł
Podstawa opodatkowania 16 061,28 zł - 3 212,26 zł = 12 849,02 zł
Kwota wolna od podatku - 30 000 zł
Dochód do opodatkowania - 17 150,98 zł
Podatek należny (17% od 0 zł dochodu) 0 zł

W tym przypadku, ponieważ dochód do opodatkowania jest ujemny - podatnik nie zapłaci podatku PIT. Natomiast suma zaliczek na podatek pobranych przez ZUS wyniosła w ciągu roku ok. 560 zł. Tą kwotę emeryt odzyska w ramach zwrotu podatku.

Im wyższa emerytura, tym mniejszy zwrot. Przy emeryturze na poziomie ok. 2 500 zł miesięcznie, zwrot może wynieść ok. 200-300 zł. Najwyższe zwroty (nawet kilkaset lub kilka tysięcy złotych) otrzymują emeryci z najniższymi świadczeniami, np. górnicy.

Zwrot podatku to często spore wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów o niskich świadczeniach. Warto pamiętać o składaniu zeznania PIT każdego roku, aby odzyskać nadpłacony podatek.

Kiedy zwrot podatku dla emerytów

Emeryci i renciści w Polsce mają prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Prawo do zwrotu podatku przysługuje osobom pobierającym niskie świadczenia emerytalno-rentowe, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Zwrot podatku dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a dokładniej - nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy potrącanych co miesiąc z emerytury lub renty. Zwrot nadpłaconego podatku wynika z tego, że zaliczki na podatek PIT są potrącane "z góry" co miesiąc od brutto emerytury. Tymczasem po zsumowaniu rocznych dochodów i odliczeniu kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodu, może okazać się, że podatek należny od emeryta jest niższy, niż suma miesięcznych zaliczek pobranych przez organ rentowy.

Kiedy następuje zwrot podatku dla emerytów?

Zwrot pobranych nadmiernie zaliczek na podatek dochodowy od emerytur i rent następuje po zakończeniu roku podatkowego, w którym zaliczki te zostały pobrane. W praktyce oznacza to, że zwroty podatku dla emerytów wypłacane są zazwyczaj w okresie od kwietnia do lipca następnego roku. Aby uzyskać zwrot podatku, emeryci muszą złożyć zeznanie podatkowe PIT-40A do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku. W zeznaniu wykazują swoje roczne dochody i należny podatek. Urząd skarbowy po weryfikacji zeznania wypłaca ewentualny zwrot podatku na konto podatnika.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zwrot podatku

Aby emeryt lub rencista mógł otrzymać zwrot nadpłaconego podatku PIT, musi spełnić kilka warunków:
 • Osiągać przychody z emerytury lub renty mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, czyli do kwoty 85 528 zł w 2022 r. (kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł).
 • Mieć zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną co miesiąc przez organ rentowy.
 • Złożyć zeznanie podatkowe PIT-40A do 30 kwietnia następnego roku do urzędu skarbowego.
 • Wykazać nadpłatę podatku w zeznaniu podatkowym.
Spełnienie tych warunków uprawnia emeryta lub rencistę do ubiegania się o zwrot nadpłaconej kwoty podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że zeznanie PIT-40A trzeba składać co roku, jeśli chce się uzyskać zwrot podatku za dany rok podatkowy.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku dla emerytów

O zwrot nadpłaconego podatku dochodowego mogą się ubiegać:
 • Emeryci pobierający emeryturę z ZUS lub KRUS
 • Renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS
 • Osoby pobierające renty rodzinne po zmarłym małżonku lub rodzicu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi otrzymujący rentę inwalidzką
Natomiast emeryci mundurowi (np. z MSWiA, SW, SG), którzy pobierają emerytury ze służb mundurowych - nie mogą ubiegać się o zwrot podatku. Ich emerytury są bowiem opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie podlegają podatkowi od osób fizycznych. Dodatkowo o zwrot podatku od emerytury lub renty nie mogą starać się osoby, które:
 • Osiągają dochody z emerytury lub renty powyżej 85 528 zł rocznie
 • Nie pobierają zaliczek na podatek od organu rentowego
 • Nie złożyły zeznania podatkowego PIT-40A w terminie
Tylko emeryci i renciści, spełniający ww. kryteria mogą liczyć na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku po zakończeniu roku podatkowego.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zwrot podatku dla emerytów

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od emerytury lub renty, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-40A do właściwego urzędu skarbowego. Właściwy urząd skarbowy to ten, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (emeryta lub rencisty) na dzień składania zeznania. Zeznanie podatkowe PIT-40A można złożyć:
 • Osobiście lub pocztą tradycyjną - w formie papierowej
 • Online przez e-deklaracje na stronie podatki.gov.pl - z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego
Termin na złożenie PIT-40A upływa 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. W 2023 roku zeznanie za 2022 należy złożyć do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę.

Jak wypełnić PIT-40A?

W formularzu PIT-40A podatnik wykazuje łączne dochody uzyskane w roku podatkowym wyłącznie z emerytur i rent (pozycja 29). Następnie odlicza kwotę wolną od podatku (30 000 zł) oraz koszty uzyskania przychodu (w wysokości 20% sumy przychodów, ale nie więcej niż 3 000 zł). To pozwala obliczyć podstawę opodatkowania i należny podatek dochodowy. Podatnik wpisuje także sumę zaliczek na podatek pobranych przez organ rentowy w ciągu roku (poz. 51). Jeśli należny podatek jest mniejszy od sumy zaliczek - urząd skarbowy zwróci różnicę na konto podatnika.

Jakie dokumenty potrzebne są do zwrotu podatku dla emerytów

Do zeznania podatkowego PIT-40A należy dołączyć następujące dokumenty, które potwierdzą kwoty wykazane w zeznaniu:
 • Informacja o wysokości osiągniętego dochodu i pobranych zaliczkach na podatek - PIT-40A
 • Decyzja organu rentowego o przyznaniu/waloryzacji świadczenia
 • Dowód osobisty
Konieczne jest załączenie oryginału PIT-40A, ponieważ zawiera on niezbędne dane o dochodach i podatku emeryta. Pozostałe dokumenty można złożyć w kopiach. W przypadku składania PIT-40A online przez e-deklaracje, nie trzeba wysyłać żadnych załączników.

Ile wynosi zwrot podatku dla emerytów - wyliczenie kwoty

Wysokość zwrotu podatku dla emerytów zależy od:
 • kwoty otrzymywanej emerytury lub renty,
 • wysokości zaliczek na podatek pobranych przez ZUS,
 • kwoty wolnej od podatku - w 2022 r. wynosi 30 000 zł.
Przykładowe wyliczenie zwrotu podatku dla emeryta otrzymującego minimalną emeryturę w 2022 r. na poziomie 1338,44 zł brutto miesięcznie (16 061,28 zł brutto rocznie):
Roczny przychód (emerytura brutto) 16 061,28 zł
Koszty uzyskania przychodu (20% z 16 061,28 zł) 3 212,26 zł
Podstawa opodatkowania 16 061,28 zł - 3 212,26 zł = 12 849,02 zł
Kwota wolna od podatku - 30 000 zł
Dochód do opodatkowania - 17 150,98 zł
Podatek należny (17% od 0 zł dochodu) 0 zł
W tym przypadku, ponieważ dochód do opodatkowania jest ujemny - podatnik nie zapłaci podatku PIT. Natomiast suma zaliczek na podatek pobranych przez ZUS wyniosła w ciągu roku ok. 560 zł. Tą kwotę emeryt odzyska w ramach zwrotu podatku. Im wyższa emerytura, tym mniejszy zwrot. Przy emeryturze na poziomie ok. 2 500 zł miesięcznie, zwrot może wynieść ok. 200-300 zł. Najwyższe zwroty (nawet kilkaset lub kilka tysięcy złotych) otrzymują emeryci z najniższymi świadczeniami, np. górnicy.

Zwrot podatku to często spore wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów o niskich świadczeniach. Warto pamiętać o składaniu zeznania PIT każdego roku, aby odzyskać nadpłacony podatek.

Podsumowanie

Emeryci i renciści mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od emerytur i rent. W artykule wyjaśniono, kiedy zwrot podatku dla emerytów jest możliwy, jakie trzeba spełnić warunki, gdzie złożyć wniosek oraz jakie dokumenty dołączyć. Podano też przykład, ile może wynieść zwrot podatku w konkretnej sytuacji, posługując się tabelą zwrotu podatku dla emerytów.

Podsumowując, zwrot podatku przysługuje osobom o niskich emeryturach i rentach, jeśli zaliczki pobrane przez ZUS były wyższe od należnego rocznego podatku. Wniosek składa się raz do roku. Zwrot podatku może dać emerytom kilka dodatkowych tysięcy złotych wsparcia.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Pierwszy urząd skarbowy: Twoje miejsce startu w podatkach
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły