Proces zwrotu nadpłaty podatku: Co musisz wiedzieć?

Proces zwrotu nadpłaty podatku: Co musisz wiedzieć?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj13.02.2024 | 8 min.

Zwrot nadpłaty podatku to sytuacja, kiedy podatnik wpłacił do urzędu skarbowego wyższą kwotę podatku, niż wynikałoby to z jego rozliczenia podatkowego. Może to dotyczyć różnych podatków - VAT, PIT, CIT czy akcyzy. W takim przypadku urząd skarbowy jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy podatnika lub ma prawo zaliczyć ją na poczet przyszłych zobowiązań. Proces ubiegania się o zwrot nadpłaty nie jest skomplikowany, ale warto znać jego poszczególne etapy i zasady, aby uniknąć problemów.

Kluczowe wnioski:
 • Zwrot nadpłaty przysługuje każdemu podatnikowi, który wpłacił wyższą kwotę podatku niż należna.
 • Aby otrzymać zwrot, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego.
 • Urząd skarbowy ma 45 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy.
 • Możliwy jest też zwrot w formie odpisu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 • W razie opóźnień w wypłacie zwrotu naliczane są odsetki kompensacyjne.

Zwrot nadpłaty - kiedy należy się

Zwrot nadpłaty podatku przysługuje każdemu podatnikowi, który wpłacił do urzędu skarbowego wyższą kwotę podatku, niż wynikałoby to z jego zeznania lub deklaracji podatkowej. Może to dotyczyć różnych podatków - najczęściej VAT, PIT lub CIT.

Typowymi przyczynami powstania nadpłaty są:

 • błąd w obliczeniach przy wypełnianiu deklaracji podatkowej;
 • wpłata zaliczki na podatek w zawyżonej kwocie;
 • poniesienie wyższych kosztów uzyskania przychodów, które obniżają podstawę opodatkowania.

W każdym z takich przypadków urząd skarbowy ma prawny obowiązek zwrotu kwoty nadpłaconego podatku. Nie ma tu znaczenia przyczyna nadpłaty.

Kiedy następuje wypłata zwrotu podatku?

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu nadpłaty w terminie:

 • 45 dni od dnia złożenia zeznania rocznego lub deklaracji okresowej - w przypadku podatków VAT, PIT i CIT;
 • 45 dni od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty - jeśli nadpłata wynika z decyzji urzędu skarbowego;
 • 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku - w przypadku innych podatków, np. akcyzy.

Jeśli urząd skarbowy nie dokona zwrotu w tych terminach, nalicza się odsetki za zwłokę. Odsetki są naliczane od 46. dnia po złożeniu zeznania lub wniosku.

Zwrot nadpłaty - jak złożyć wniosek

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, podatnik musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Dotyczy to sytuacji, gdy nadpłata:

 • wynika z decyzji urzędu skarbowego lub orzeczenia sądu – w tym wypadku składa się „Wniosek o stwierdzenie nadpłaty”;
 • nie wynika bezpośrednio z rozliczenia podatkowego (zeznania, deklaracji) – składa się wtedy „Wniosek o zwrot podatku”.

We wniosku należy podać m.in. swoje dane identyfikacyjne, numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty oraz uzasadnić, skąd wynika kwota nadpłaconego podatku i jak została wyliczona. Do wniosku dołącza się stosowne dokumenty potwierdzające nadpłatę, np. kopie faktur kosztowych, decyzję urzędu skarbowego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot nadpłaty można złożyć:

 • osobiście lub pocztą tradycyjną do urzędu skarbowego;
 • elektronicznie przez ePUAP lub portal podatki.gov.pl.

Niezależnie od wybranej formy, wniosek powinien być odpowiednio uzupełniony i podpisany – w wersji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Liczba stron wniosku i załączników 1 strona
2-5 stron 100 zł
6-10 stron 150 zł
powyżej 10 stron 200 zł

Za wniosek o zwrot nadpłaty pobierana jest opłata skarbowa, która zależy od liczby stron dokumentu. Kwotę opłaty wpłaca się na konto urzędu skarbowego.

Czytaj więcej:Dopłaty do kapitału zakładowego w spółce z o.o.: Przewodnik

Zwrot nadpłaty - terminy rozpatrywania

Wniosek o zwrot nadpłaty urząd skarbowy ma obowiązek rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W tym czasie urząd sprawdza, czy podatnik rzeczywiście nadpłacił podatek i w jakiej kwocie.

Jeśli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy lub dłużej. O przyczynach przedłużenia terminu urząd skarbowy musi poinformować podatnika.

Czy można przyspieszyć wypłatę zwrotu?

Istnieje możliwość szybszego otrzymania zwrotu nadpłaty w ciągu 25 dni od złożenia zeznania rocznego. Dotyczy to podatników VAT czynnych przez co najmniej 12 miesięcy, którzy spełniają wszystkie warunki uzyskania statusu „nznanego klienta”. Wówczas urząd skarbowy nie weryfikuje już zasadności zwrotu.

Status „znanego klienta” uzyskuje się na wniosek przedsiębiorcy. Uprawnia on do korzystania ze specjalnej, przyspieszonej ścieżki obsługi w urzędzie skarbowym.

Dla pozostałych podatników termin 25 dni nie obowiązuje. Urząd skarbowy zawsze bada, czy zwrot nadpłaty należy się podatnikowi i czy nie zachodzą przesłanki do jego odmowy.

Zwrot nadpłaty - sposoby wypłaty

Proces zwrotu nadpłaty podatku: Co musisz wiedzieć?

Urząd skarbowy zwraca nadpłacony podatek w formie przelewu na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku. Zwrot może też nastąpić w gotówce, jeśli kwota nie przekracza 1 000 zł.

Oprócz zwrotu na konto, istnieją jeszcze 2 alternatywne formy wypłaty nadpłaty:

 1. odpisanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;
 2. wypłata w gotówce z kasy urzędu skarbowego.

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych podatków

Jeśli podatnik spodziewa się w najbliższym czasie zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego, może wystąpić o zaliczenie nadpłaty na ich poczet. Dotyczy to np. zaliczek na podatek dochodowy, należnego VAT czy podatku od nieruchomości.

W tym celu w formularzu wniosku o zwrot nadpłaty zaznacza się opcję „odpisania nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych”. Urząd skarbowy wtedy nie przekazuje pieniędzy na rachunek bankowy podatnika, tylko zalicza nadpłatę do wpłat podatku, które będą wymagane w przyszłych miesiącach lub latach.

Zwrot nadpłaty - odsetki za zwłokę

Jeżeli urząd skarbowy nie zwróci nadpłaconego podatku w ustawowym terminie, musi zapłacić podatnikowi odsetki za zwłokę. Stanowią one dodatkowe odszkodowanie za bezpodstawne przetrzymywanie pieniędzy należnych podatnikowi.

Odsetki naliczane są począwszy od 46. dnia po terminie płatności, ustalonym w przepisach dotyczących poszczególnych podatków. Stopa odsetek za zwłokę na 2023 r. wynosi 8% (wcześniej było to 11,2%). Odsetki nalicza się automatycznie, podatnik nie musi składać dodatkowego wniosku.

Jak podnieść kwestię odsetek?

Jeśli mimo upływu terminu nie otrzymałeś zwrotu nadpłaty wraz z należnymi odsetkami, masz prawo złożyć reklamację do urzędu skarbowego, powołując się na przepisy dotyczące odsetek. Możesz też złożyć skargę do organów wyższego stopnia – wyższego urzędu skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej.

Zwrot nadpłaty - możliwość kompensaty

Nawet jeśli podatnikowi formalnie przysługuje zwrot nadpłaty, urząd skarbowy może odmówić wypłaty pieniędzy. Zdarza się tak w przypadku, gdy podatnik ma zaległości podatkowe.

Wówczas organ podatkowy przystępuje do kompensaty – potrącenia kwoty zwrotu nadpłaty z wymagalnymi zobowiązaniami podatnika. Najczęściej dotyczy to nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek PIT lub CIT albo zaległości z tytułu VAT. Kompensata następuje z urzędu, organ nie musi pytać podatnika o zgodę.

Kiedy kompensata jest niedopuszczalna?

Urząd skarbowy nie może jednak zastosować kompensaty i wstrzymać wypłaty zwrotu w każdym przypadku. Dotyczy to np. gdy:

 • nadpłata wynika z niezgodnego z prawem działania organu podatkowego;
 • podatnik kwestionuje zasadność zaległości podatkowych;
 • zaległości uległy przedawnieniu.

W takich sytuacjach urząd skarbowy ma obowiązek niezwłocznie wypłacić należną kwotę zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami za zwłokę.

Podsumowanie

Zwrot nadpłaty podatku przysługuje każdemu, kto wpłacił do urzędu skarbowego więcej niż wynikałoby z jego rozliczenia. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek. Urząd ma 45 dni na rozpatrzenie sprawy i wypłatę pieniędzy. Może też zaliczyć nadwyżkę na poczet innych podatków.

Nawet jeśli formalnie należy Ci się zwrot, urząd skarbowy może "zatrzymać" go na poczet zaległości podatkowych. Jest to tak zwana kompensata. Nie zawsze jednak jest ona dopuszczalna. Warto znać swoje prawa!

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły