Podatek od nieruchomości na działce rolnej: Co musisz wiedzieć?

Podatek od nieruchomości na działce rolnej: Co musisz wiedzieć?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj18.02.2024 | 6 min.

Dom na działce rolnej a podatek od nieruchomości to temat, który budzi wiele wątpliwości wśród właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich. W artykule wyjaśnimy, kiedy działka rolna podlega opodatkowaniu, jak obliczyć należny podatek, jakie zwolnienia przysługują oraz jakie są konsekwencje podatkowe posiadania domu mieszkalnego na gruncie rolnym. Przedstawimy również kwestie dotyczące terminów płatności, odwołań od decyzji urzędu oraz sankcji związanych z nieterminowym uiszczaniem należności. Nasz poradnik pomoże Ci rozwiać wątpliwości i ułatwi prawidłowe rozliczenie podatku od Twojej nieruchomości.

Kluczowe wnioski:
 • Działka rolna może podlegać opodatkowaniu - zależy to od jej powierzchni i sposobu zagospodarowania.
 • Stawka podatku od działki rolnej jest zależna od jej klasy gleboznawczej.
 • Budynki mieszkalne na działce rolnej mogą powodować konieczność zapłaty podatku od nieruchomości.
 • Istnieją pewne zwolnienia z podatku dla małych działek i rolników.
 • Niezapłacenie podatku w terminie skutkuje naliczeniem odsetek karnych.

Kiedy działka rolna podlega opodatkowaniu

Nie każda działka rolna podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zasadniczo zwolnione z tego podatku są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Wyjątkiem są jednak:

 • Grunty o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego - wówczas podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.
 • Grunty zwolnione z podatku rolnego na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym - wtedy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Ponadto, jeśli na gruncie rolnym znajdują się budynki mieszkalne, Letnie domy, budynki gospodarcze lub inne budowle, to podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zasady opodatkowania małych działek rolnych

Małe działki rolne do 1 ha przeliczeniowego są zwolnione z podatku rolnego. Jednak mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli spełniają któryś z poniższych warunków:

 • znajdują się w granicach administracyjnych miast
 • są położone w odległości nie większej niż 2 km od granicy administracyjnej miasta
 • są przeznaczone na cele budownictwa letniskowego, działalności gospodarczej lub są wykorzystywane na te cele

Jak obliczyć wysokość podatku od działki rolnej

Wysokość podatku od nieruchomości dla gruntów rolnych uzależniona jest od:

 • powierzchni działki
 • rodzaju użytków rolnych
 • klasy gleboznawczej

Stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego określane są corocznie przez Radę Gminy w drodze uchwały i różnią się w zależności od klasy gleboznawczej.

Aby obliczyć wysokość podatku należy:

 1. Zsumować powierzchnie poszczególnych rodzajów użytków rolnych tworzących gospodarstwo rolne.
 2. Pomnożyć je przez przelicznik dla danego rodzaju użytku.
 3. Zsumować wszystkie uzyskane wyniki - otrzymamy powierzchnię w ha przeliczeniowych.
 4. Pomnożyć powierzchnię z pkt 3 przez stawkę podatku dla danej klasy gleboznawczej.

Tak obliczony podatek należy uiścić w terminach płatności określonych w decyzji nakładającej podatek.

Czytaj więcej:Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla działek rolnych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje pewne zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów rolnych. Z podatku tego zwolnione są:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz - ale tylko w przypadku gdy grunty te zajęte są na prowadzenie działalności rolniczej i są w posiadaniu rolnika będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
 • grunty na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy
 • grunty położone na terenach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Zwolnień tych należy dochodzić składając wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dom mieszkalny na działce rolnej - konsekwencje podatkowe

Podatek od nieruchomości na działce rolnej: Co musisz wiedzieć?

Posiadanie domu mieszkalnego na gruncie rolnym skutkuje koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości. Dotyczy to zarówno domu jednorodzinnego, jak i lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

Wysokość podatku liczy się jako iloczyn powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i stawki podatku ustalonej przez radę gminy. Stawka ta nie może przekroczyć górnej granicy określonej w ustawie.

Oprócz podatku od budynku mieszkalnego, opodatkowaniu podlega także część gruntów związanych z nim funkcjonalnie - np. działka, na której stoi dom.

Zwolnienia z podatku od budynków mieszkalnych

Z opodatkowania zwolnione są budynki mieszkalne lub ich części:

 • o powierzchni użytkowej do 70 m2
 • wykorzystywane na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Warunkiem zwolnienia jest brak prowadzenia w budynku działalności gospodarczej.

Terminy płatności i konsekwencje niezapłacenia podatku

Podatek od nieruchomości na działce rolnej płatny jest w terminach:

 • do 15 marca - pierwsza rata lub całość podatku
 • do 15 maja - druga rata
 • do 15 września - trzecia rata
 • do 15 listopada - czwarta rata

Niezapłacenie podatku w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, a także może skutkować wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Możliwe jest jednak uniknięcie tych konsekwencji poprzez złożenie czynnego żalu. Polega on na zgłoszeniu zaległości podatkowej i jednoczesnej zapłacie podatku wraz z odsetkami. Czynny żal wyklucza odpowiedzialność podatnika.

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z treścią decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości, może się od niej odwołać.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji.

W odwołaniu należy wskazać zakres, w którym podatnik kwestionuje decyzję oraz przedstawić dowody uzasadniające stanowisko odwołującego się.

Postępowanie przed Kolegium jest wolne od opłat. Od jego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Podsumowanie

Kwestia opodatkowania działek rolnych i znajdujących się na nich budynków mieszkalnych bywa niejasna dla wielu podatników. W artykule staraliśmy się przedstawić najważniejsze zasady dotyczące podatku od nieruchomości na gruntach rolnych. Wyjaśniliśmy, kiedy działka rolna podlega opodatkowaniu, jak obliczyć należny podatek oraz jakie zwolnienia przysługują rolnikom. Omówiliśmy również konsekwencje posiadania domu na działce rolnej dla podatkowego statusu takiej nieruchomości. Przybliżyliśmy także zagadnienia związane z terminami płatności podatku oraz możliwością złożenia czynnego żalu w razie stwierdzenia zaległości podatkowej.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą Państwu na prawidłowe rozliczenie podatku od Waszych nieruchomości położonych na obszarach wiejskich. Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły