Nadpłata ryczałtu: Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

Nadpłata ryczałtu: Kluczowe informacje dla przedsiębiorców
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj21.02.2024 | 5 min.

Nadpłata ryczałtu zdarza się często wśród osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się tą formą opodatkowania. Wynika ona najczęściej z błędów w wyliczeniach lub nieznajomości przepisów podatkowych. W artykule wyjaśniamy, kto i na jakich warunkach może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Podpowiadamy też, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Kluczowe wnioski:
 • Nadpłatę ryczałtu można odzyskać, składając zeznanie podatkowe lub wniosek do urzędu skarbowego
 • Zwrot nadpłaconego podatku musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku
 • Od nadpłaconego ryczałtu przysługują odsetki, jeśli zwrot nastąpił po terminie
 • Błędne rozliczenie ryczałtu może skutkować dodatkowymi sankcjami finansowymi
 • Dokładna znajomość przepisów i prowadzenie rzetelnej rachunkowości pozwala uniknąć nadpłat

Nadpłata ryczałtu - kto może ubiegać się o zwrot

Nadpłatę podatku od przychodów ewidencjonowanych, potocznie nazywanego ryczałtem, mogą odzyskać wszyscy przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z przepisami, prawo do zwrotu nadpłaconego ryczałtu przysługuje podatnikowi, który:

 • błędnie wyliczył i poniósł wyższy podatek od należnego
 • dokonał nadpłaty w wyniku pomyłki

W praktyce oznacza to, że jeśli opłaciłeś zawyżony zaliczkowo podatek lub wpłaciłeś go więcej niż jeden raz, możesz wystąpić o jego zwrot.

Kiedy nie przysługuje zwrot nadpłaty

Nie można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli:

 • został on zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (np. na następny rok)
 • powstał w wyniku własnej, świadomej decyzji podatnika

W tych przypadkach urząd skarbowy nie ma podstaw do dokonania zwrotu pieniędzy.

Jak wyliczyć nadpłatę podatku ryczałtowego

Nadpłatę ryczałtu wylicza się, porównując kwotę podatku należnego (obliczoną prawidłowo od osiągniętych przychodów) z kwotą faktycznie zapłaconego podatku. Jeśli ta druga kwota jest wyższa od należnej - mamy do czynienia z nadpłatą.

Przykład:

Przychody w 2021 roku 60 000 zł
Stawka podatku (ryczałtu) 8,5%
Podatek należny do zapłaty (60 000 zł * 8,5%) 5 100 zł
Faktycznie wpłacony podatek w 2021 roku 6 000 zł
Nadwyżka - nadpłata 900 zł

Z przykładu wynika, że należny podatek od osiągniętych 60 tys. zł przychodów wyniósł 5 100 zł. Jednak podatnik wpłacił 6 000 zł, czyli o 900 zł za dużo. Tę różnicę stanowi nadpłata ryczałtu, którą można odzyskać od urzędu skarbowego.

Czytaj więcej:Darowizna mieszkania a podatek: Co musisz wiedzieć?

Procedura ubiegania się o zwrot nadpłaty ryczałtu

Co zrobić, aby odzyskać pieniądze z tytułu nadpłaconego podatku?

Pierwszym krokiem powinno być złożenie zeznania rocznego PIT-28 za dany rok podatkowy, w którym powstała nadwyżka. W zeznaniu wykazujemy faktyczne dane finansowe oraz wysokość ryczałtu, który zapłaciliśmy w ciągu roku.

Nadpłaty nie trzeba wykazywać osobno w zeznaniu rocznym. Wystarczy podać rzeczywistą kwotę wpłaconego ryczałtu, która przewyższy kwotę należną.

Kolejny krok, to złożenie do właściwego urzędu skarbowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot pieniędzy na rachunek bankowy. Do wniosku RFP-3 należy dołączyć:

 • dokumentację potwierdzającą wysokość wpłat (wyciągi bankowe lub przelewy)
 • zeznanie lub deklarację podatkową, z której wynika nadpłata

Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o stwierdzeniu nadpłaty, a następnie dokonuje jej zwrotu wraz z odsetkami (o ile przysługują) w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Termin przedawnienia zwrotu nadpłaconego ryczałtu

Nadpłata ryczałtu: Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

Prawo do zwrotu nadpłaty ryczałtu ulega przedawnieniu z upływem 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Oznacza to, że jeśli np. nadpłaciłeś podatek za 2021 rok, możesz się ubiegać o jego zwrot maksymalnie do końca 2026 roku.

Termin ten ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - wniosek o zwrot nadpłaty można więc złożyć także po 5 latach od powstania nadwyżki.

Odsetki od nadpłaconego ryczałtu - kiedy przysługują

Zgodnie z ordynacją podatkową, od nadpłaconego podatku przysługują odsetki w wysokości 8% w skali roku, liczone od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu.

Warunkiem naliczenia odsetek jest:

 • złożenie prawidłowej deklaracji lub zeznania podatkowego
 • brak zaległości podatkowych
 • zwrot nadpłaty nastąpił po terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku

Spełniając te warunki, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku wraz z należnymi odsetkami w wysokości 8% w skali roku.

Konsekwencje błędnego rozliczenia ryczałtu prowadzącego do nadpłaty

Popełnienie błędu przy obliczaniu zaliczek na podatek i powstanie nadpłaty może mieć też swoje negatywne konsekwencje.

Jeżeli organ podatkowy stwierdzi rażące naruszenie przepisów przez podatnika, może nałożyć na niego dodatkową sankcję finansową w wysokości od 30% do 100% kwoty zaniżonego podatku.

Dlatego warto skrupulatnie przestrzegać zasad dotyczących obliczania i rozliczania ryczałtu, aby uniknąć błędów skutkujących zarówno nadpłatą, jak i niedopłatą podatku.

Podsumowanie

Nadpłata podatku ryczałtowego jest dość częstym zjawiskiem wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Powstaje najczęściej w wyniku pomyłek przy obliczaniu zaliczek na podatek lub nieznajomości przepisów podatkowych.

Każdy przedsiębiorca, u którego wystąpiła nadwyżka wpłaconego ryczałtu, może ubiegać się o jej zwrot. W tym celu należy złożyć zeznanie roczne PIT-28 oraz wniosek do urzędu skarbowego. Przepisy określają także termin, w jakim naczelnik urzędu skarbowego powinien zwrócić nadpłacony podatek wraz z ewentualnymi odsetkami.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Pierwszy urząd skarbowy: Twoje miejsce startu w podatkach
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły