Kluczowe artykuły Kodeksu Spółek Handlowych: Art 176 ksh

Kluczowe artykuły Kodeksu Spółek Handlowych: Art 176 ksh
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj21.02.2024 | 5 min.

Art 176 ksh stanowi podstawę do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Przepis ten określa przesłanki takiego powództwa, legitymację procesową do jego wytoczenia, termin do jego wniesienia oraz skutki prawne jego wytoczenia.

Kluczowe wnioski:
 • Powództwo może wytoczyć zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni wspólnicy.
 • Przesłanką jest sprzeczność uchwały z przepisami prawa lub umową spółki.
 • Termin do wytoczenia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale.
 • Wytoczenie powództwa wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały.
 • Uchylenie uchwały ma skutek wobec wszystkich wspólników.

Zastosowanie art 176 ksh

Artykuł 176 Kodeksu spółek handlowych przewiduje możliwość wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Jest to istotny przepis, który pozwala na kontrolę legalności podejmowanych uchwał i zapobieganie naruszaniu prawa oraz interesów poszczególnych wspólników.

Zapisy art. 176 ksh określają przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby można było skorzystać z powództwa uchyleniowego. Precyzują również, kto może wystąpić z takim roszczeniem, w jakim terminie i z jakim skutkiem.

Jest to więc regulacja o fundamentalnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania spółek handlowych, która zapewnia poszanowanie prawa i równowagę interesów wspólników. Poniżej omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze stosowaniem art. 176 ksh.

Kiedy można zaskarżyć uchwałę?

Aby skutecznie zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników na podstawie art. 176 KSH, muszą zostać spełnione określone przesłanki. Przede wszystkim zaskarżona uchwała musi być sprzeczna z przepisami prawa. Może to być na przykład naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego lub innych ustaw.

Drugą przesłanką jest sprzeczność uchwały z postanowieniami umowy lub statutu spółki. Jeśli uchwała jest niezgodna z tymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie spółki, również istnieje podstawa do jej zaskarżenia.

Ponadto uchwała może zostać zaskarżona, jeśli została podjęta w sposób wadliwy - na przykład przy braku kworum lub przy naruszeniu uprawnień poszczególnych wspólników.

Kto może złożyć wniosek art 176 ksh?

Artykuł 176 ksh precyzuje, kto jest uprawniony do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały. Są to:

 • zarząd spółki,
 • rada nadzorcza (jeśli została ustanowiona),
 • poszczególni wspólnicy, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

W przypadku spółki akcyjnej powództwo o uchylenie uchwały może wytoczyć również akcjonariusz, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jeśli został wadliwie zwołany lub powzięto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Z roszczeniem może więc wystąpić zarówno sam organ spółki, jak i poszczególni wspólnicy, których prawa zostały naruszone uchwałą.

Czytaj więcej:Urzędy skarbowe w dużych miastach: Twoja lokalna mapa

Skutki zastosowania art 176 ksh

Wytoczenie powództwa na podstawie art. 176 ksh powoduje zawieszenie wykonalności zaskarżonej uchwały. Oznacza to, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, uchwała nie może być wykonana.

Jeśli sąd uzna zaskarżoną uchwałę za nieważną, ma ona taki skutek od momentu jej podjęcia. Uchwała jest więc nieważna od samego początku.

Orzeczenie sądu uchylające uchwałę ma skutek wobec wszystkich wspólników - także tych, którzy nie przystąpili do postępowania sądowego. Wyrok sądu ma więc charakter konstytutywny i kształtujący.

Przesłanki zastosowania art 176 ksh

Kluczowe artykuły Kodeksu Spółek Handlowych: Art 176 ksh

Aby uchwała zgromadzenia wspólników mogła zostać skutecznie zaskarżona na podstawie art. 176 KSH, muszą zostać spełnione określone przesłanki.

Po pierwsze, uchwała musi być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Może to być na przykład naruszenie norm Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.

Kolejną przesłanką jest sprzeczność uchwały z postanowieniami umowy spółki lub jej statutu. Uchwała nie może być podejmowana wbrew lub z naruszeniem tych kluczowych dokumentów regulujących funkcjonowanie spółki.

Ponadto podstawą do zaskarżenia jest także wadliwy sposób podjęcia uchwały - na przykład przy braku wymaganego kworum lub naruszeniu uprawnień poszczególnych wspólników.

Spełnienie choćby jednej z tych przesłanek uprawnia do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników.

Procedura stosowania art 176 ksh

Procedura zaskarżenia uchwały na podstawie art. 176 KSH przebiega następująco:

 1. Powództwo wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.
 2. Termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale.
 3. Po wniesieniu pozwu sąd dokonuje badania jego formalnej poprawności.
 4. Następnie sąd bada zasadność zarzutów co do niezgodności uchwały z prawem lub umową spółki.
 5. Sąd wydaje wyrok uchylający uchwałę lub oddalający powództwo.
 6. Na wyrok przysługuje apelacja w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

W wypadku uwzględnienia powództwa, uchwała traci moc od momentu jej podjęcia. Wyrok sądu ma skutek wobec wszystkich wspólników spółki.

Podsumowanie

Artykuł 176 ksh jest kluczowym przepisem regulującym możliwość zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników w spółkach handlowych. Przewiduje on, kto, kiedy i na jakich warunkach może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Określa również skutki takiego powództwa.

Możliwość kontroli zgodności uchwał ze statutem i prawem jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania spółek. Dzięki art. 176 ksh zarząd, rada nadzorcza oraz wspólnicy mogą skutecznie przeciwdziałać naruszaniu ich praw i interesów. Jest to zatem przepis o fundamentalnym znaczeniu w prawie spółek.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły