Jak złożyć wniosek do urzędu skarbowego: Poradnik krok po kroku

Jak złożyć wniosek do urzędu skarbowego: Poradnik krok po kroku
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj14.02.2024 | 6 min.

Wniosek do urzędu skarbowego to dokument, od którego prawidłowego przygotowania i złożenia może zależeć powodzenie naszej sprawy w urzędzie. W niniejszym poradniku krok po kroku dowiesz się, jak poprawnie wypełnić i złożyć wniosek do urzędu skarbowego, jakie dokumenty do niego załączyć, gdzie i w jaki sposób złożyć oraz jak wygląda dalsze postępowanie.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek do urzędu skarbowego powinien zawierać wszystkie wymagane dane.
 • Należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające.
 • Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.
 • Urząd skarbowy wydaje decyzję w sprawie wniosku.
 • Od decyzji urzędu przysługuje odwołanie.

Jak przygotować wniosek do urzędu skarbowego

Przygotowanie wniosku do urzędu skarbowego jest kluczowe, aby nasza sprawa została prawidłowo rozpatrzona. Wniosek do urzędu skarbowego powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące nas oraz przedmiotu sprawy.

Na początku należy podać swoje dane personalne - imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP. Następnie trzeba wskazać, czego dotyczy wniosek - np. wniosek do urzędu skarbowego o zwrot podatku.

Kolejny krok to szczegółowy opis sprawy. Należy wskazać wszystkie istotne informacje i okoliczności. Na przykład wnosząc o zwrot nadpłaconego podatku, trzeba dokładnie wyjaśnić na czym polegała nadpłata, w jakiej wysokości i w jakim okresie.

Na koniec wniosku musi znaleźć się własnoręczny, czytelny podpis. Można także załączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające przedstawianą sprawę.

Wzór wniosku do pobrania

Z urzędu skarbowego można pobrać gotowy formularz wniosku. Ułatwi to przygotowanie, dzięki wskazówkom i rubrykom do wypełnienia. Nie trzeba wtedy martwić się o uwzględnienie wszystkich ważnych informacji.

Można też przygotować własny wniosek „od zera”. Jednak wtedy łatwiej pominąć jakąś istotną kwestię, dlatego lepiej skorzystać ze wzoru urzędowego formularza.

Co zawierać we wniosku do urzędu skarbowego

Wniosek do urzędu skarbowego co do zasady powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP)
 • przedmiot wniosku (sprawa, której dotyczy)
 • uzasadnienie wniosku (szczegółowy opis i wyjaśnienie sprawy)
 • konkretne żądanie (czego wnioskodawca chce od urzędu)
 • datę i podpis wnioskodawcy

W zależności od rodzaju sprawy, mogą być potrzebne również inne dane, np. dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, osiąganych dochodów itp.

Załączniki do wniosku

Oprócz danych i informacji zawartych we wniosku, warto dołączyć również dokumenty potwierdzające przedstawianą sprawę. Mogą to być np. faktury, umowy, dokumenty rozliczeniowe, decyzje innych organów.

Dokumenty załączone do wniosku powinny być oryginałami lub urzędowo poświadczonymi kopiami. Ułatwi to późniejsze postępowanie w urzędzie skarbowym i rozpatrzenie sprawy.

Czytaj więcej:Przykłady skutecznego czynnego żalu: Jak uniknąć kary?

Gdzie i jak złożyć wniosek do urzędu skarbowego

Z wnioskiem do urzędu skarbowego można udać się bezpośrednio do urzędu lub wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

Osobiście najpewniejsza forma złożenia; możliwość zabrania potwierdzenia
Poczta tradycyjna proste nadanie w każdym urzędzie pocztowym; brak pewności doręczenia
ePUAP skrzynka podawcza urzędu; potwierdzenie złożenia wniosku

Najlepszym rozwiązaniem jest osobiste złożenie wniosku. Wtedy dostaniemy na miejscu potwierdzenie przyjęcia dokumentacji. Także urzędnik może od razu poprosić o uzupełnienie ewentualnych braków.

Elektroniczne składanie wniosków

Coraz więcej spraw w urzędach można załatwiać drogą elektroniczną. Wnioski do urzędu skarbowego również możemy wysłać przez ePUAP bez wychodzenia z domu.

Jest to wygodna i szybka forma. Otrzymamy też automatyczne potwierdzenie złożenia dokumentów do urzędu bez konieczności wizyty na miejscu.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku do urzędu

Jak złożyć wniosek do urzędu skarbowego: Poradnik krok po kroku

Aby ułatwić rozpatrzenie sprawy przez urząd skarbowy, warto wraz z wnioskiem dostarczyć wszelkie możliwe dokumenty mające znaczenie dla przedstawianej sprawy.

Najlepiej załączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie, aby uniknąć wątpliwości co do ich autentyczności.

Przykładowe dokumenty do załączenia w zależności od rodzaju wniosku:

 • zwrot podatku dochodowego - PIT z potwierdzeniem zapłaty
 • ulga podatkowa - faktury za wydatki
 • odroczenie terminu płatności - dokumenty finansowe

Dokładny wykaz wymaganych załączników powinien znajdować się w informacjach o danym wniosku na stronie urzędu.

Kserokopie i skany

Kopie dokumentów dołączanych do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Może to zrobić uprawniony organ (np. notariusz) albo sam wnioskodawca składając stosowne oświadczenie.

Skany dokumentów złożone elektronicznie również będą wymagały poświadczenia zgodności z oryginałem. Inaczej urząd może je pominąć przy rozpatrywaniu wniosku.

Status wniosku złożonego do urzędu skarbowego

Złożenie wniosku do urzędu skarbowego rozpoczyna postępowanie administracyjne. Na jego przebieg składa się kilka etapów zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Po złożeniu wniosku i wpisaniu go do rejestru urzędu następuje wezwanie strony (wnioskodawcy) do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.

Kolejny krok to zebranie materiału dowodowego w sprawie przez urząd, w tym zażądanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów jeśli zajdzie taka potrzeba.

Gdy zgromadzony zostanie pełny materiał dowodowy, następuje wydanie decyzji administracyjnej rozstrzygającej sprawę wniosku. Decyzja doręczana jest wnioskodawcy pocztą.

Jak postępować po otrzymaniu decyzji urzędu skarbowego

Urząd skarbowy rozpatrując wniosek wydaje decyzję administracyjną, w której go uwzględnia albo odmawia uwzględnienia. Od tej decyzji służy stronie odwołanie w ciągu 14 dni.

Jeśli decyzja jest pozytywna, korzystna dla wnioskodawcy, nie musi składać odwołania i decyzja staje się ostateczna. Wówczas należy postępować zgodnie z jej treścią, np. odbierać przyznany zwrot podatku.

Gdy decyzja jest negatywna, a wnioskodawca się z nią nie zgadza, powinien złożyć odwołanie do organu wyższej instancji, jakim jest dyrektor izby administracji skarbowej.

Podsumowanie

Przygotowanie i złożenie wniosku do urzędu skarbowego, np. wniosku do urzędu skarbowego o zwrot podatku, wymaga dochowania pewnych formalności. Należy podać wymagane dane, opisać szczegółowo sprawę oraz dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające. Wniosek taki można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Po jego zarejestrowaniu w urzędzie następuje postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji.

Jeśli w wyniku rozpoznania wniosku do urzędu skarbowego zostanie wydana decyzja niekorzystna, przysługuje od niej odwołanie do wyższej instancji, czyli dyrektora izby administracji skarbowej. Podjęcie odwołania daje szansę na zmianę niezadowalającej decyzji.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły